1 tanyşlyk programmasy

Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,


2021-nji ýylda iň oňat tanyşlyk saýtlary we programmalary: görnüşi boýunça iň oňat onlaýn tanyşlyk platformalarynyň sanawyHäzirki wagtda tanyşlyk saýtlary we programmalary köp we kimdir birini halaýan saýty barada soramak, adamyň özi ýaly üýtgeşik jogap berer.Käbir adamlar söýgi we nika gözleýän bolsa, käbirleri has tötänleýin bir zat gözleýän bolmagy mümkin.Iň oňat tanyşlyk saýtlary, beýleki aýratynlyklar bilen birlikde köp dürli we gizlinligi hödürleýär. Bu makala, her bir adamyň özboluşly ýagdaýy we gatnaşyk maksatlary üçin iň gowy tanyşlyk sahypasyny düzmegi maksat edinýär.Ilkinji görnüş:

 1. Çynlakaý gatnaşyklar üçin iň gowusy - Eharmony 2. Işleýän hünärmenler üçin iň gowusy - EliteSingles 3. Iň oňat mugt tanyşlyk sahypasy - Okcupid 4. Iň oňat tötänleýin tanyşlyk sahypasy - AdultFriendFinder 5. Iň uly tanyşlyk programmasy - Tinder 6. Iň oňat tanyşlyk saýty - SilverSingles 7. Iň oňat şahsyýet gabat gelýän ulgam - Hinge 8. Hristian ýekelikleri üçin iň gowusy - ChristianMingle 9. Iň gowy durmuş guran tanyşlyk sahypasy - EşliMadison 10. Aýallar üçin iň gowy tanyşlyk programmasy - Bumble 11. Erkeklerden köp aýal - Gözlemek 12. 30 ýaşa çenli çynlakaý tanyşlyk saýty - Zoosk

Iň oňat tanyşlyk saýtlaryna nähili baha berildi:Ulanyjy synlary - Her bir tanyşlyk sahypasy üçin belli bir kategoriýada iň ýokary ortaça baha bolan saýtlary tapmak üçin programma dükanynyň synlaryna, forum diskussiýalaryna we ynamdar synlaryna göz aýladyk.Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy - Her kim onlaýn seneleriň gorkunç ýa-da howply bolandygyny eşitdi. Iň oňat tanyşlyk saýtlary, ulanyjy çyzykdan çykanda ýa-da beýlekiler üçin töwekgelçilik döredýän ýagdaýynda içerki gizlinlik aýratynlyklaryny we hatda moderatorlary görkezýär.Üýtgeşik aýratynlyklar - Käbir tanyşlyk web sahypalary, söhbetdeşlik ýa-da wideo jaňy arkaly göni duşuşmak mümkinçiligini hödürleýär. Beýlekiler bolsa, gabat gelýän oýunlar, süzgüç opsiýalary we başgalar bilen öz oýnuny tapmaga kömek edýär. Bu goşmaça aýratynlyklar üstünlik gazanmak üçin has gowy mümkinçiligi görkezýär.2021-nji ýylyň iň gowy tanyşlyk saýtlary1. Eharmony - Çynlakaý gatnaşyklar üçin iň gowusy“Eharmony” tarapyndan millionlarça jübüt baglanyşdy, aslynda 400+ ulanyjy her gün web sahypasynda tanyşýan birine durmuşa çykýar. Platforma hatda durnukly gatnaşyklary tapmak üçin iň gowy sahypa hökmünde baýraklara eýe boldy.“Eharmony” ulanyjylardan “utgaşyk gabat gelýän ulgam” hökmünde işleýän bellige alnandan soň uzyn anketany tamamlamagyny talap edýär. Soňra sahypa bu maglumatlary ulanyjylara üstünlikli bolup biljek tanyşlyk saýlawlaryny hödürlemek üçin ulanýar.Maglumatlara esaslanýan, saýlama usulyýet, uzak möhletleýin gatnaşyk gözleýän her bir adam üçin “Eharmony” -nyň ajaýyp alternatiwasynyň sebäbi.2. “ Elite Singles” - işleýän hünärmenler üçin iň gowusy“Elite Singles” -iň agzalygy ýokary hünärli, ulanyjylar höweslendiriji gepleşikleri gözleýän bolsa, bu ajaýyp wariant. Gatnaşanlaryň 85 göterim töweregi ýokary bilim, 90 göterimi 30 ýaşdan ýokary. Bu statistika durmuş tejribesini tanyşlyk deňlemesine güýçlendirýär.Saýt, anketa jogaplaryna gönükdirilen algoritm ulanyp, ulanyjylary beýleki ýeketäkler bilen deňeşdirýär. Adamlar, esasan, içerde we daşary ýurtda uzak möhletli hyzmatdaşlygy gözlemek üçin ulanýarlar. Häzirki wagtda 25 ýurtda işjeňdir.3. “ AdultFriendFinder” - baglanyşyk üçin iň gowusyBu sahypa uzak möhletli gatnaşyk gözleýänler üçin niýetlenen däldir. Iki esasy warianty üpjün edýär: flirt (programmada) ýa-da çeňňek. Bu, käbir adamlar üçin edil isleýän zady.AFF ýa-da Ulular dostuny tapyjy, habarlaşma, wideo (“onlaýn seneler”), göni ýaýlymlar we jemgyýetçilik gepleşikleri ýaly birnäçe aragatnaşyk opsiýasyny öz içine alýar.Bu programma bilen hasaba durmak ýönekeý. Anketany talap edýän beýleki tanyşlyk saýtlaryndan tapawutlylykda AFF ony 30 sekuntlyk hasaba alyş prosesinde saklaýar. Ulanyjylar derrew gözläp başlap bilerler.4. SilverSingles - 50 ýyldan gowrak ýekelik üçin iň gowusySilverSingles 17 ýyl töweregi işleýär we 50 ýaşdan uly adamlar üçin iň köne tanyşlyk programmalarynyň biridir. Hyzmat her bir profilini el bilen barlaýar we müşderileriniň hakyky we howpsuzdygyny üpjün edýär.Ulanyjylar durmuş meýilnamalaryny, ileri tutulýan ugurlaryny, garaýşyny we beýleki jikme-jikliklerini öz içine alýan jikme-jik şahsyýet soragnamasyny doldurýarlar, şonuň üçin web sahypasy degişli gabat gelýänleri süzüp biler.Platforma web sahypasy ýa-da esasy agzalar mugt bolan ykjam programma arkaly girip bolýar.5. Bumble - Aýallar üçin ajaýyp wariantBumble, tanyşlyk programmalarynyň arasynda adaty däl, sebäbi aýal-gyzlara aragatnaşyga başlamaga mümkinçilik berýär. Aýal ilki bilen habarlaşmasa erkekler aýal oýunlary bilen habarlaşyp bilmeýärler. Bu aýal-gyzlara bir gezek öňdeligi almaga mümkinçilik berýär.Platforma derrew aragatnaşyga ünsi jemleýär. Ulanyjylar bilen habarlaşmak üçin 24 sagat bar, şondan soň oýun gutarýar. Bu, sahypanyň öz-özünden gurulmagyna gönükdirilendigini görkezýär, ýöne aýlanyp görmek üçin köp wagt sarp etmegi halamaýanlar üçin hem amatly.Programma, “Facebook”, “Spotify” we “Instagram” ýaly sosial ulgam platformalary bilen üznüksiz birleşýär, ulanyjylara şahsyýetiniň dürli taraplaryny görkezmäge mümkinçilik berýär. Galp profilleriň ýygy-ýygydan açylmazlygy üçin hasaplar hem barlanýar.6. Çeňňek - Täzeçillik tanyşlyk programmasyKompaniýa Hinge-ni 2016-njy ýylda gaýtadan işe girizdi we soňky ýyllarda iň köp ara alnyp maslahatlaşylýan tanyşlyk programmalarynyň biridir, ähtimal ulanyjylarynyň üstünlik derejesi sebäpli. “Hinge” ulanyjylarynyň takmynan 75 göterimi, oýunlary bilen duşuşandan soň ikinji güne gitmek isleýär.Hinge profilleri bolanlar, Hinge programma üpjünçiliginiň geljekde gabat gelýän algoritmlerini takyklamak üçin ulanýan synlaryny hem goýup bilerler.Hinge platformasy, ulanyjylary başga biriniň profiliniň belli bir bölümini halamagy ýa-da teswirlemegi teklip etmegi bilen gyzykly. Adamlara adaty söhbetdeşlikden has köp aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.8. Gözlemek - Şeker daddies we şeker bäbekleri üçinGözlemek özboluşly, sebäbi ol ýaş adamlary (şeker bäbeklerini) garry, baý şeker daddleri bilen baglanyşdyrmaga gönükdirilendir. Görnüşinden, häzirki wagtda platformanyň 10 milliondan gowrak abonenti bar bolsa, köpleriň pikir edişinden has adaty zat. Her bir adam, syýahat etmek islese-de, kömek puluny talap etmegini ýa-da başga aýratynlyklaryny birikdirmezden ozal kesgitläp biler.Aýal-erkek arasynda ýokary gatnaşygy bar, bu daddiniň saýlamaga köp mümkinçiligini aňladýar, ýöne bu hem bäbekler üçin bäsleşigiň ýiti bolup biljekdigini görkezýär.9. JDate - Diňe ýewreý ýekelikleriJDate diňe ýewreý aýdymçylary üçin tanyşlyk hyzmatydyr. 1997-nji ýylda döredilip, häzirki wagtda 100-den gowrak ýurtda ulanyjylara bäş dürli dilde (Iňlis, Hebrewewreý, Fransuz, Nemes we Ispan) ýewreý ýekelikleri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Onlaýn ýewreý toýlary barada aýdylanda, JDate şol jübütleriň 50 göteriminden gowragyna laýyk gelýär.Ulanyjylar mugt ýa-da tölegli agzalygy bolan islendik adam bilen habarlaşyp bilerler. Müşderi hyzmaty, hakyky müşderiler tarapyndan döredilendigine göz ýetirmek üçin her bir profili barlaýar.10. ChristianMingle - Iň gowy hristian tanyşlyk sahypasyChristianMingle hristian jemgyýetindäki ulanyjylara hemişelik söýgüsini tapmaga kömek edýär. 1 milliondan gowrak ulanyjy bar we bu sahypa uzak möhletli potensial üçin “iman esasly tanyşmagy” aç-açan höweslendirýär.Mugt hasap opsiýasy ýa-da aýlyk $ 29.95 üçin agzalyk bar. Ikinjisi, kepillik bilen gelýär, bu ýerde ulanyjy özüne laýyk tapmasa, ilkinji alty aýlyk agzalygy gutarandan soň alty aý mugt alyp biler.11. Zoosk - Uly halkara jemgyýetçiligiZoosk halkara derejesinde iň uly platformalaryň biri bolup, dünýäde 40 milliondan gowrak agzasy bar. Bu ulanyjylar her gün 25 dürli dilde 3 milliondan gowrak habar iberýärler. Zoosk 80-den gowrak ýurtda işleýär.Sahypada, ýeke-täkleriň jennetde oýna gabat gelýän gabat gelýän şahsyýetleri tapmagyna kömek etmek üçin “özüni alyp barşyň gabat geliş tehnologiýasy” diýilýän bir zat ulanylýar.Mugt synag möhletinden soň Zoosk agzalygy aýda 29.99 dollar.12. Reddit R4R - Reddit ulanyjylary üçin iň gowusyR4R, ýa-da Redditor üçin Redditor, ulanyjylary birleşdirmäge bagyşlanan subredditdir. Platforma gabat gelýän shemany ulanmaýar, tersine, şahsy mahabatlaryň köp ýeridir.Ulanyjynyň gözleg ölçegleri, ileri tutulýan netijeleri getirýär. Reddit sarp edijileri ony çäreleri, dostlary, oturylyşyklary, gepleşikleri we hatda uzak möhletli gatnaşyklary tapmak üçin ulanýarlar.Umumylaşdyrylan forum bolsa-da, ýaşyna, şahsy durmuşyna, kanunylygyna we özüni alyp barşyna degişli düzgünler bar. Mysal üçin, NSFW ýazgylaryna rugsat berilýär, ýöne ulanyjylar bu ýazgyny görmek isleýändiklerini ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilerler.13. OkCupid - Mugt we meşhurOkCupid iň meşhur tanyşlyk saýtlaryndan biridir we birikmezden ozal beýleki agzalaryň düýpli gözden geçirip bilýän giňişleýin profilini görkezýär. Ulanyjylaryň iň gowy netijeler üçin dolduryp biljek köp sanly jikme-jiklikleri bilen iş stoly we ykjam wersiýada bar.Saýt 20-den gowrak jyns we jynsy ugry saýlap alýar.14. Eşli Madison - Iň gowy durmuş guran tanyşlyk sahypasyEşli Madison, şahsy işleri etmek isleýän öýlenenler üçin ýasalan görnüşleriň biridir. Şol sebäpli sosial media hasaplaryna birikdirilmedi.Ulanyjylara tutulmakdan gorkýan bolsa, gizlin galmak üçin beýleki gizlinlik çäklendirmeleri we aýratynlyklary bar. Mundan başga-da, Eşli Madisonyň syýahat mümkinçiligi bar, bu ýerde agzalar ýakyn wagtda ýerleşýän ýerini öňünden gözläp bilerler.Specialörite ýatlamalar:Match.com - Duşuşyk 1995-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär we gabat gelmek we tanyşmak pikirlerine gatnaşyjylara kömek etmek üçin wirtual tanyşlyk maslahatyny hödürleýär.Tinder - Bu tanyşlyk programmasy giňden meşhur we ygtybarlylyk bilen gelýär. Köp adam, köp ulanyjy bazasyny we ýerleşiş algoritmlerini göz öňünde tutup, ony baglanyşyk üçin ulanýarlar.“BlackPeopleMeet” - 18 ýyldan gowrak wagt bäri “BlackPeopleMeet” söýgi gözleýän afroamerikaly aýdymçylary birleşdirýär. Sahypanyň 100,000+ agzasy, profilini kimiň görýändigini görüp, e-poçta iberip we görüp biler.Grindr - Grindr diňe LGBTQA + şahslar üçin. Locationerleşişine esaslanýar we ulanyjylar ony ilki bilen baglanyşyk üçin ulanýarlar, ýöne uzak möhletli oýunlar hem mümkin.Balyk köp - Bu tanyşlyk web sahypasy Kanadada ýerleşýär, ýöne ulanyjylara dünýäniň çar künjeginden adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Adamlar näme üçin onlaýn tanyşlyk saýtlaryny ulanýarlar?Tanyşlyk saýtlary adamlary hakyky durmuşda duşuşmak mümkinçiliginden has uly şahsyýet howzuna sezewar edýär. Esasanam çäkli sosial topary bolan, şäher üçin täze ýa-da başga bir görnüşde ulanyjylar üçin şeýle bolýar.Bu sahypalary ulanmak, ulanyjylara özleri üçin möhüm bolan kriteriýalara esaslanyp has saýlamaga mümkinçilik berer: umumy gymmatlyklar, güýmenje ýa-da isleýän gatnaşyklarynyň görnüşi.Tanyşlyk programmalary howpsuzmy?Umuman, hawa, tanyşlyk programmalary howpsuz, ýöne henizem seresaplylygy we seresaplygy talap edýär. Programmalarda, profil barlamak ýaly agzalara kömek etmek üçin gizlinlik aýratynlyklary bar. Käbir web sahypalary, gatnaşyjylara el bilen skanirläp, bu prosese goşmaça howpsuzlyk gatlagyny goşýar.Şahsy adamlar familiýasy, salgysy ýa-da goňşusy ýaly hakyky durmuşda kimdir biri bilen duşuşmazdan ozal şahsy maglumatlary bermeli däldir. Jemgyýetçilik giňişliginde ilkinji senäni gurnamak hem akylly. Öň dostuňyz bilen habarlaşyp, nätanyş adam bilen duşuşjakdyklaryny habar bermek hem erbet pikir däl.Onlaýn tanyşlyk wagtynda howpsuzlygyňyzy nädip üpjün etmeli?Hiç haçan onlaýn birine şahsy maglumat bermäň, esasanam şahsy duşuşmazdan ozal. Bu maglumatlar familiýasyny, iş berijisini, salgysyny we hatda töwereklerini öz içine alýar.Onlaýnde kimdir biri bilen duşuşanyňyzda, ilkinji seneleriň köpçülik ýerlerinde geçirilmegini düzüň. Bu kafe, myhmanhana, teatr ýa-da başga bir köpçülik üçin ýer bolup biler. Plaacheslar ýaly izolirlenen ýerlerden gaça duruň we nätanyş adamlara öýüňize girmegine ýol bermäň.Ahyrynda, nirededigini we garaşylýan gaýdyp geliş wagtyny habar bermek üçin seneden öň bir dost bilen habarlaşyň. Öýe gitmegiň wagty gelende olara habar beriň. Goşmaça gorag gatlagyny üpjün etmek üçin, iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin jaň etmegini ýa-da sene iberilmegini haýyş ediň.Ilkinji Sene TeklipleriIlkinji gezek tanyşmak gaty kyn bolup biler! Iň amatly howpsuzlygy üpjün etmek we oýny şahsy görmek üçin şu maslahatlara eýeriň:Açyk pikirleniň. Şahsy adamlar, onlaýn görnüşinden has üýtgeşik görünip bilerler, şonuň üçin islegleriň üýtgemegine taýyn boluň.Gaty resmi bolmakdan gaça duruň. Günortanlyk nahary ýaly sosial ýygnak gurmak, ulanyjylara birnäçe sagat bile bolmaga borçly duýman, biri-biri bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.Sana gitmezden ozal gepleşikleri gözden geçiriň. Adamyň profilini täzeden okaň we ara alnyp maslahatlaşylanlary gözden geçiriň we umumy çekişme temalaryny düzüň.Onlaýn ýagdaýda tanyşanyňyzda çynlakaý gatnaşyklary ösdürip bolarmy?Hawa, mümkin! Iki adam duşuşsa, gabat gelse we himiýa bar bolsa, gatnaşyklar durnukly we ygtybarly bir zada öwrülip biler. Eharmony ýaly saýtlaryň kömegi bilen her gün bolýar.Netijede onlaýn tanyşlyk saýtlaryOnlaýn tanyşmagyň hilesi, şahsyýetiň gatnaşykda näme isleýändigini we nämä mätäçdigini öňünden bilmegidir. Aboveokardaky sanawa esaslanyp, bu sahypalarda tapyljak gatnaşyklaryň köp görnüşi bar.Tanyşlyk sahypasyny ulananyňyzda seresap boluň, ýöne açyk pikir ediň. Bu ýerdäki her sahypanyň, ulanyjynyň isleýänine baglylykda hödürlenýän zady bar.Has köp önüm deňeşdirmeleri we synlary üçin tigersoftinder.com sahypasyna giriň.Düşündiriş: Maglumat maslahat ýa-da satyn almak teklibini düzmeýär. Aboveokardaky press-relizden edilen islendik satyn alyş öz töwekgelçiligiňiz bilen amala aşyrylýar. Şeýle satyn almazdan ozal hünärmen geňeşçisi ýa-da hünärmen bilen maslahatlaşyň. Bu baglanyşykdan edilen islendik satyn alyş, çeşmede agzalan web sahypasynyň satuwynyň soňky şertlerine we şertlerine degişlidir. Mazmuny neşir ediji we onuň aşaky paýlaýjy hyzmatdaşlary göni ýa-da gytaklaýyn jogapkärçilik çekmeýärler. Bu makala bilen baglanyşykly haýsydyr bir nägileligiňiz ýa-da awtorlyk hukugyňyz bar bolsa, bu habar hakda kompaniýa bilen hoşniýetlilik bilen habarlaşyň. Bu önüm synyndaky baglanyşyklar, size goşmaça töleg tölemezden maslahat berilýän önümi satyn almak isleseňiz, awtora az mukdarda komissiýa getirip biler.Gatnaşyk tapmak üçin iň oňat onlaýn tanyşlyk programmalarynyň 15-siUzak wagtlap sosial uzaklyk bilen meşgullananyňyzdan soň aýagyňyzy täzeden tanyşlyk dünýäsine batyrmak umydyňyz barmy? "Öňki döwürlerde" potensial täze hyzmatdaş bilen gabat gelmek çylşyrymly bolsa - garyndasa global pandemiýa goşmak, bu uçguny ýa-da baglanyşygy tapmagy hasam kynlaşdyrdy. Bu täze adaty döwürde, onlaýn tanyşlyk programmasynyň üstünde potensial parametrler bilen flirt etmek, kimdir biri bilen tanyşmagyň iň gowy usuly bolup biler.Emma hakykat, onlaýn tanyşlyk gaty kyn duýup biler. Diňe bir-iki sany surata we bir setirli biosa esaslanyp höküm çykarmak hökman däl, ýa-da diňe al-arwah bolmak üçin nätanyş adamlara göni habarlary (ýa-da DM) ibermegiň oňaýsyzlygy. Programmalaryň we ulanyjylaryň köp sanlysy süpürmek gaty kyn iş ýaly bolup biler.Aslynda, “ Statista” -nyň maglumatlaryna görä, 2023-nji ýyla çenli onlaýn tanyşlyk diňleýjileriniň 37,5 million ulanyjy köpelmegine garaşylýar . “EHarmony” 2040-njy ýyla çenli jübütleriň 70 göteriminiň onlaýn gatnaşyklaryny başlajakdygyny çaklaýar . Şol tanyşlyk dünýäsini dolandyryp bolýan ýaly duýmak mümkin, ýöne dogry programma tapmaly. Mysal üçin, ekerançylygy , doňuz etini , hatda sakgal syrmagy gowy görýänler üçin ýörite platformalar bar (hawa, çynlakaý).Şeýlelik bilen, 50 ýaşdan uly biri, aýrylyşandan soň täze tanyşýan, wirtual wideo senesine umyt baglaýan ýa-da gatnaşyk gözleýän bolsaňyz, has giňişleýin baglanyşyk gurmak isleýän bolsaňyz, bu onlaýn tanyşlyk programmalary (käbirleri, hatda mugt) hemmesini öz içine alýar esaslar.1. Gabat gelmekPCMag-yň 2000 adama beren gözlegine görä, 17 ştatda iň meşhur onlaýn tanyşlyk programmasy. OG tanyşlyk hyzmatlarynyň biri hökmünde (diňe web sahypasyndan diňe bir web sahypasyna we programma göçürilýär), Match çynlakaý gatnaşyk gözleýän 45 bilen 65 ýaş aralygyndakylara aýratyn ýüzlenýär; “ SurveyMonkey” tarapyndan geçirilen goşmaça gözleg 45-54 ýaş aralygyndaky ulularyň 58 göteriminiň “Match” -y ulanýandygyny, “Tinder” -i ulanýanlaryň sanyndan iki esse köpdügini anyklady. Mugt göçürip alyp bilersiňiz, muňa garamazdan göz aýlamagy çäklendirer; potensial hyzmatdaşlara hakykatdanam habar bermek isleseňiz, abunalar aýda 21.99 $ -dan başlaýar.2. Biziň wagtymyzTanyşlyk programmalary diňe müňýyllyklar üçin däl; Tehnologiýa we gözleg kompaniýasy Morning Consult- iň pikir soralyşygynda 55 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky internet ulanyjylarynyň 20 göterimi tanyşlyk programmasyny ýa-da hyzmatyny ulandy . “TimeTime” birleşmek medeniýeti ideýasyny kellesine öwürýär; munuň ýerine ulanyjylary ruçka, dostlar, seneler, uzak möhletli gatnaşyklar we nika ýoldaşlary gözlemäge çagyrýar . Mugt göçürip alyp bolýan programma, e-poçta ibermäge, flirt etmäge we potensial hyzmatdaşlar bilen deňeşdirmäge mümkinçilik berýär we premium abuna (aýda 38 dollar) profiliňizi kimiň halandygyny görmek ukyby ýaly goşmaça aýratynlyklara mümkinçilik berýär.3. BökmekBumble, aýal-gyzlardan bir oýun geçirilenden soň ilkinji ädimini talap edip, programma dükanyna ýygnanýan beýleki tanyşlyk hyzmatlaryndan tapawutlandy. Şeýle hem, bir hepdäniň dowamynda 10.99 dollardan başlaýan Boost agzalygyna maýa goýmasaňyz, habar ibermek üçin diňe 24 sagat wagt alarsyňyz. Aýal-gyzlar programmany gowy görýärler, sebäbi ol soralmaýan habarlaryň sanyny azaldýar we erkekler ony gowy görýärler, aslynda PCMag-yň anketasynda Bumble-i ileri tutanlaryň 58 göterimi ýigitlerdi, sebäbi başlamak üçin käbir basyş gerek. Mundan başga-da, özüňizi gyzyklandyrýan birini tapanyňyzdan soň, programmada wideo senesine girip bilersiňiz.4. TinderTinder "baglanyşyk medeniýeti" getiren bolmagy mümkin, emma henizem ABŞ-da iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri . Statista tarapyndan gözden geçirilen beýleki tanyşlyk programmalarynyň arasynda iň köp 8 million ulanyjy bar . Diýmek, ahyrsoňy sizi gyzyklandyrýan adam bilen gabat gelmek üçin gaty uly mümkinçiligiňiz bar, hatda ol ýere barmak üçin köp çep süýşürmek hem gerek. Programma mugt, ýöne aýda 9,99 dollar töweregi “Tinder Plus” ýaly premium aýratynlyklara girip bilersiňiz.5. Balyk köpAragatnaşyk tapmak üçin özboluşly tanyşlyk web sahypalaryna öwrülen programmalaryň ýene biri, POF- iň 90 million ulanyjysy bardy . Bu henizem meşhur (Statista ony ikinji ýerde goýdy) we programma, beýleki programmalara garanyňda ilkinji 24 sagadyň dowamynda söhbetdeşlige 2.7 esse köp girjekdigiňizi öňe sürýär . -Nji ýylda saýlaw uçastoklarynyň onuň aýal ulanyjylar programmanyň 44 göterim bir ene-we bolandygyny has çalt ortaça ulanyjy has hyzmatdaş 10 göterim bolandygyny berdi. Mugt göçürip alyň we süpüriň we has köp surat goşmak ýa-da 19.99 $ -dan başlap potensial hyzmatdaşlara görkezmek üçin täzeläň.6. ÇeňňekProgrammanyň anketasyny we tekliplerini dolduranyňyzdan soň (“Iň uly öý haýwanym ...” we “karaoke aýdymym ...” ýaly adaty buz döwüjileri pikir ediň), Hinge sizi umumy gyzyklanmalary ulanýan ulanyjylar bilen deňeşdirip başlar. Şeýle hem, algoritm size “ Iň gabat gelýän” oýunlaryňyz bilen hyzmat edýär - kim bilen çykmagyň sekiz esse köpdügini aýdýarlar. Programma diňe bir näçe adamyň sizi halandygyny görkezmek bilen çäklenmän, size başlamagy aňsatlaşdyrýan, size göwnüňizden turan zatlaryny hem aýdýar.7. OKCupid“OKCupid” algoritmi, bäş million ulanyjynyň haýsysyna “göterim” bilen laýyk boljakdygyňyzy kesgitlemek üçin birnäçe sorag ulanýar. Bu utgaşyklyga esaslanýan ünsi, PCMag-yň pikir soralyşygynda bu programmany ileri tutanlaryň 58 göterimini düzen aýal-gyzlary özüne çekýär. Şeýle hem, 12 jyns aýratynlygy we 20 jyns ugry hödürlenýär, şonuň üçin özüňizi kesgitläp we gözleýän kişiňiz bilen deňeşdirip bilersiňiz.8. ZooskIlkibaşda “Facebook” programmasy bolan Zoosk häzirki wagtda iň uly tanyşlyk saýtlarynyň biri bolup, 2007-nji ýylda işe girizileli bäri 30 milliondan gowrak göçürip aldy. Häzirki wagtda “Statista” -nyň habaryna görä, milliondan gowrak işjeň ulanyjy bar we şolardan 500 000 agzasy töleg töleýär, ulanyjylaryň ýarysyndan gowragynyň oýun tapmaga çynlakaý ygrarlydygyny aňladýar. Uzyn anketany doldurmaga mejbur etmegiň ýerine, programmanyň algoritmi potensial oýunlara has gowy hyzmat etmek üçin kim bilen aragatnaşyk saklaýandygyňyzy belleýär.9. eHarmonyBu pursatda eHarmony öý adydyr. “Match” -yň iň uly bäsdeşi we iň uly iki ýaş topary 30 ýaşdan 44 ýaşa çenli we 55 ýaşdan 64 ýaşa çenli. Has jikme-jik, 150 soragly anketany öz içine alýan hasaba alyş prosesi syýahatdyr, ýöne bir wagtlar ABŞ-nyň Plus-da nikalaryň 4% -iniň döredilmegine jogapkärdigini öňe süren marka , premium abuna agzalaryň bu meseläni dowam etdirmek mümkinçiligi bar şahsy duşuşmazdan ozal wideo senesi.10. Kofe Bagel bilen duşuşýarHer gün öýlän wagtynda, Kofe Bagel bilen duşuşýar, algoritmi bilen saýlanan ýokary hilli gabat gelýänleri ýa-da “bagelleri” iberer. Hiç hili süpürişme we çäkli gündelik saýlama bolmazdan, bu programma gaty köp bolmazlyk üçin döredildi. Mundan başga-da, çuňňur profiller we "buz döwýän" soraglar manyly söhbetdeşlige itergi berýär we bu programmany çynlakaý gatnaşyklara başlamak isleýänler üçin ajaýyp edýär.11. Hily14 milliondan gowrak ulanyjy bilen Hili "Haý, men seni halaýaryn!" Programma gabat gelmegi yzygiderli gowulandyrmak üçin AI ulanýar we kimdigiňizi has gowy ele almak üçin Hily hekaýalary ýaly aýratynlyklara eýedir. Programma mugt, mahabatsyz we gizlin re modeim tejribesi üçin goşmaça abuna ýazylýar.12. BLKGyzyklanmalaryňyzy paýlaşýan gara ýoldaşlary gözleýän bolsaňyz, BLK tanyşlyk programmasy bolup, ulanyjylaryň arasynda bu baglanyşygy tapmaga ýöriteleşendir. 4 milliondan gowrak göçürip almak bilen, mugt programma potensial hyzmatdaşlar bilen deňeşdirmäge we söhbetdeş bolmaga mümkinçilik berýär. Ora-da mahabatsyz tejribe, köpeldilen profil, çäklendirilmedik mukdarda halanmak we kimdir birine ikinji pursat bermek bilen "yza gaýtarmak" ukyby üçin premium agzalyga (aýda 10 $) ýokarlandyryň.13. BagtyýarŞol owadan goňşusynyň göwnüne degdiň, ýöne adyny bilmeýärsiňmi? Itiňizi gezip ýörkäňiz yzygiderli biri bilen göz açyň, ýöne gürleşip başlamadyňyzmy? “Happn”, ýitirilen ýaly görünýän baglanyşyklary hakykata öwürmäge kömek edip biljek tanyşlyk programmasydyr. Telefonyňyzdaky ýeri ulanyp, ýakyn ýerdäki programmada adamlar bilen hem gabat gelip bilersiňiz. Bütin dünýäde 100 milliondan gowrak ulanyjy bar bolsa, diňe goňşularyňyzy ezip bilersiňiz.14. HERZenan aýallar tarapyndan döredilen bu LGBTQ + tanyşlyk programmasy (we sosial platforma) howpsuz ýerde söýgi tapmak isleýän aýallar we ikitaraplaýyn adamlar üçin. 6 million ulanyjylary üçin HER programma jemgyýetlerini hödürleýär we şol uçgunlaryň uçmagyna itergi bermek üçin çäreleri geçirýär.15. Içerki tegelekBeýleki ýarysyňyzy tapmaga çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz we boşluga girmezlik isleýän bolsaňyz, Içerki tegelek ähli ulanyjylardan "hormat, ygtybarly we öz içine alyjy" bolmak borjuny jikme-jik görkezýän "Sene has gowy girew" kabul etmegini talap edýär. Programma jikme-jik profilleri, üýtgeşik süzgüçleri we söhbetdeşlik tekliplerini hödürleýär, şonuň üçin gorkunç bir hatar "heý" habarlaryndan gaça durup bilersiňiz.Söýgi üçin bir ýyl etmek üçin iň gowy tanyşlyk programmalaryHemmeler "hemişelik şahsyýeti" bilen tanyşan birini tanaýarlar, ýöne onlaýn tanyşmak ýaly, ýöne özi bilen tanyşmak ýaly, size laýyk sahypa tapmak biraz synag we ýalňyşlyk alyp biler. Iň uly garaşsyz ykjam maglumat bazarynyň eýesi “Koçawa” kollektiw ulanyjylaryň sanyna baglylykda birnäçe sahypany maslahat bermek üçin sanlary gysgaltdy. Koçawanyň baş dolandyryjysy Jeýk Kortraýt: "Bizde 7,5 milliarddan gowrak enjamda maglumatlar bar" -diýdi. “Maglumat toplumynyň bir bölegi hökmünde bu enjamlarda gurnalan programmalaryň sanawy bolan bu enjamlarda“ programma grafigi ”bar. “Google Play” we programma dükanlaryndaky ähli esasy tanyşlyk programmalaryna göz aýladyk, soňra maglumatlar toplumymyzda iň köp gurnalan bäş programmany kesgitledik. ”Aloneöne hemmämiziň diňe sanlara esaslanyp karar bermeýändigimiz sebäpli, bu sanawy aýratyn ýagdaýyňyza laýyk gelýän başga-da birnäçe wariant bilen jemledik. Bularyň käbiri LGBTQ + adamlaryna, belli bir ýaşdaky ulanyjylara, Gara ýa-da BIPOC ulanyjylaryna, umumy gyzyklanmalary bolanlara we iň meşhur programmalaryň birinde ajaýyp senesini tapyp bilmeýänlere degişlidir. Tötänleýin gaçmak, aýrylyşmak üçin yza gaýtmak ýa-da indiki uzak möhletli gatnaşyk gözleýän bolsaňyz, bu tanyşlyk programmalarynyň birini göçürip alyp bilersiňiz.Aslynda onlaýn bolsaňyz, Tinder-i bilýän bolsaňyz gerek. Koçawa kollektiwiniň habaryna görä, bu ýerdäki ähli tanyşlyk programmalaryny ulanyjylaryň sany iň köp. Ulanyjylaryň köpüsi tötänleýin duşuşmak üçin “Tinder” -e ýüz tutsa-da, beýlekiler bu ýerde uzak wagtlap söýgi tapdylar.Bumble-da aýallar aragatnaşyga başlaýanlardyr. Elbetde, haýsy jyns ilkinji ädim ätýär, LGBTQ + aýal-gyzlar üçin bu mesele az däl, ýöne keýp gözleýän aýallar arassa howadan dem alyp bilerler. Koçawa, ulanyjylaryň köpüsiniň 26-35 ýaş aralygyndadygyny aýdýar, şonuň üçin ýaş maglumatçylaryň hem muny halamagy mümkin.Birnäçe wagtdan bäri tanyşlyk oýnuna gatnaşan her bir adam, 2004-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän OkCupid hakda eşiden bolsa gerek. OG-da häzirki wagtda ajaýyp hyzmatdaşyňyzy tapmaga kömek etmek üçin dinden başlap, arahis ýagyna we jele çenli hemme zat barada gol anketalary bar.Koçawa tarapyndan ýazylan programmalaryň arasynda Bumble-den soň iň ýaş ulanyjy bazasy bardy, ulanyjylarynyň ýarysyndan gowragy 36 ýaşa ýetmedi. Adyna görä, sahypa dünýäniň iň uly tanyşlyk platformalarynyň biridigini öňe sürýär. .Moreene-de birnäçe gülki setirleri we kümüş setirleri bolan ulanyjylar, demografik taýdan has köp adam bolan programmada garyndaş ruhlaryny tapyp bilerler. Koçawanyň maglumatlary, “MeetMe” ulanyjylarynyň köpüsiniň 46-55 ýaş aralygyndadygyny, 55-den 65-e çenli ýaýyň arasynda yzarlaýandygyny görkezýär.Koçawa giň ulanyjy bazasyna eýe bolmakdan başga-da, ýerleşiş esasly tanyşlyk programmasy bolan “Happn” -ni göçürip alýan aýallardan has köp ýigitdigini belleýär. Jyns gözleýän aýallar, kynçylyklar hemişe siziň peýdasyna bolsun.Iň oňat tanyşlyk programmalaryRedaktorlarymyz iň oňat önümleri özbaşdak gözleýärler, synagdan geçirýärler we maslahat berýärler; gözden geçirişimiz hakda has giňişleýin öwrenip bilersiňiz. Saýlanan baglanyşyklarymyzdan edilen satyn alyşlar barada komissiýa alyp bileris.Luis Alvarez / Getti suratlaryTanyşlyk programmalary dünýäsine girmek, esasanam nämäni göçürip almalydygyňyzy anyk bilmeýän bolsaňyz, gaty kyn bolup biler. Käbir programmalar gysga möhletli gatnaşyklar üçin niýetlenendir, beýlekileri kokteýl ýa-da FaceTime kofesi bilen duşuşmazdan ozal birek-biregi tanamagy höweslendirýär. Isoluň üstünden düşmek isleýärsiňizmi ýa-da tötänleýin uçmak üçin, size laýyk hyzmat bar.Bu ýerde iň gowy tanyşlyk programmalaryny jemledik, şonuň üçin gijäňiz bolsun ýa-da baky bolsun, oýnuňyza duşup bilersiňiz.2021-nji ýylyň iň gowy tanyşlyk programmalary

Iň oňat umumy: ilikNäme üçin saýlaýarys: Hinge size günde çäkli mukdarda baglanyşyk berýär, bu has çynlakaý gatnaşyklary gözleýän adamlar üçin has gowy wariant edýär.Taraz

Garamaýan taraplary

Hinge, dostlaryňyzy we toruňyzdaky adamlary birleşdirmegiň usuly hökmünde başlady. CEOerine ýetiriji müdir Jastin MakLeod tarapyndan esaslandyrylanda, bu programma adamlara ýakynlygy we umumy paýlaşýan Facebook dostlary ýaly profilleri görkezdi. Indi, ulanyjylary diňe saýlan goňşularyndaky adamlar bilen baglanyşdyrýar.Ulanyjylar söhbetdeşlik düwmesine basyp, sahypada teswir ýazmak ýa-da teswir ýazmak arkaly kimdir biri bilen birikmegi saýlap bilerler. Tertipler, “Muny söýmek nädogry bolsa, dogry bolmak islämok ...” we “Sen hakda bilmek isleýän zadym…” ýaly söhbetdeşlige başlamak üçin teklipler hödürleýär.Hinge size adamlar hakda has köp maglumat görkezýär, şonuň üçin internetden nätanyş adamlar bilen duşuşmak oňaýsyz bolsa, bu has aňsatlaşdyrýar. Size adamlaryň familiýalaryny we adatça olaryň töwereklerini, ýaşyny, boýuny, işini, dogduk şäherini we kollejini berýär.Programma mugt, ýöne adamlaryň gözleýän zadyna esaslanyp, hyzmatyň saýlaýan gabat gelýän gabat gelýän wirtual "gülleri" üçin pul tölemegini haýyş edip, adamlaryň tölemegini isleýär. Bularyň hemmesi bakalawr bölümi ýaly duýulýar . Iň oňat gabat gelmek üçin gündelik algoritmler hem peýdaly däl. Köplenç gaty uzakda ýa-da düýpgöter başga syýasy baglanyşykda birini saýlarlar. Käbir ýagdaýlarda, size birneme oňaýsyz bolup biläýjek birini görkezip bilerler.Habar iberilmezden ozal ikiňizem ylalaşmaly bolýan beýleki programmalardan tapawutlylykda, Hinge-de adamlar söhbetdeşligi dowam etdirmek üçin size açyk habar iberip bilerler. Mugt bolsa-da, tölegli wersiýasy hem bar. Iň gowy görülýän agzalyk bir aý üçin 30 dollar, üç aý üçin 60 dollar ýa-da 6 aý üçin 90 dollar, çäklendirilmedik baglanyşyk ibermäge we has berk süzgüçleri düzmäge mümkinçilik berýär.Nika üçin iň gowusy: deňeşdirmeNäme üçin saýladyk : Duşuşygy saýladyk, sebäbi nikalaşýan çynlakaý maglumatlar üçin iň gowy wariant.Taraz

Garamaýan taraplary

Duşuşyk bir sebäbe görä köne garaşma. Ulanyjylar agzalyk üçin tölemeli bolýandyklary sebäpli, goşulýan adamlaryň ygrarlydygyna ünsi çekýär. Match.com 1993-nji ýylda San-Fransiskoda Gary Kremen we Peng T. Ong tarapyndan esaslandyryldy. Şondan bäri, esasanam çynlakaý gatnaşyk gözleýän adamlar bilen meşhurlyk gazandy.Hasaba gireniňizde, adyňyzy, ýaşyňyzy, beýikligiňizi, çagalary islemeýändigiňizi ýa-da ýokdugyňyzy, näçe ýalňyzdygyňyzy we çilim çekýändigiňizi ýazýarsyňyz. Soňra “Sizi iň bagtly edýän näme?” Diýen soraga jogap berersiňiz. konsertler, nahar bişirmek, blog ýazmak, köp tomaşa etmek, sport we ş.m. ýaly çäreleri saýlamak. Ondan soň, hyzmatdaşda gözleýän zadyňyzy, şol sanda ýaş aralygy, beýiklik aralygy, din we şol mowzuklaryň “hökmany” ýa-da ýokdugyny saýlaýarsyňyz.Mugt opsiýa bilen, agzalar laýyklyk esasynda Matchyň saýlan “iň ýokary saýlamalaryndan” çäkli habarlary alýarlar. “Premium” opsiýasy agzalara çäksiz habarlaşmaga, halanmaga, sizi halaýan we profiliňizi görenleriň hemmesini görmäge, tanyşlyk hünärmeni bilen ýeke-ýekeden gürleşmäge we ş.m.Gynansagam, “Match” -y ulanmak isleseňiz, tölemeli bolarsyňyz; bolmasa, kimiň habarlaşýandygyny ýa-da näme diýýänini görüp bilmersiň. Agzalyk ýyllyk meýilnama üçin aýda 18 dollar, alty aý töweregi aýda takmynan 22 dollar, üç aý üçin 30 dollar töweregi.Aýratynlyk üçin iň gowusy: RaýaNäme üçin muny saýladyk: Raýa meşhurlar we täsirli adamlar tarapyndan ýygy-ýygydan tanyşlyk programmasy bolmak bilen meşhurdyr.Taraz

Garamaýan taraplary

Raýa, iň ajaýyp tanyşlyk programmalarynyň biri bolmak bilen, A-sanawçylara we täsirli agzalara agza bolmak bilen meşhurdyr. Diňe çakylyk bolany üçin, anketa prosesi bar we agza bolmak üçin adamlar tölemeli bolýarlar, adaty programmadan has ýokary hilli ýüzlenme bar.Raýa aýda takmynan 7 dollar, bütin dünýädäki adamlara aýlanyp bilersiňiz. Gündelik halaýanlaryňyza ýetýän bolsaňyz, gündelik 30 halanmak üçin takmynan 7 dollar töläp bilersiňiz ýa-da programmanyň size çagyrýan häzirki baglanyşyklary bilen söhbet edip bilersiňiz. Agza bolanyňyzdan soň, dostlaryňyza girişini çaltlaşdyryp biljek dost pasportyny berip bilersiňiz, emma programma arzalary ret etmek hukugyny özünde saklaýar.Agzalar dünýäniň çar künjeginde ýerleşip, döredijilik ugurlarynda işlemäge ýykgyn edýärler. Esasan tanyşmak üçin Soho House. Instagram hasabyňyzy birikdirip, aýdym saýlap, suratlaryň slaýdşowyny düzüp we romantik baglanyşyk ýa-da dost gözläp bilersiňiz. Şeýle hem, programmada kimiň bardygyny görmek üçin ýer boýunça gözläp bilersiňiz. Şeýle hem, Raýa ikiňiziňem dostuňyzyň telefon belgisi bar bolsa, haýsy dostlaryňyzyň bardygyny görkezer, şonuň üçin potensial senäňizi tassyklaýandyklaryny elmydama sorap bilersiňiz. Şeýle hem, belli bir şäherde ýa-da belli bir pudakda agzalar gözläp bilersiňiz, bu adamlar bilen aragatnaşyk gurmagy ýa-da duşuşmagy has aňsatlaşdyrýar.Ilkinji seneler üçin iň gowusy: BumbleNäme üçin saýlaýarys: Bumble-iň özboluşly bir düşünjesi bar: Aýallar ilki erkeklere habar berýärler, soň bolsa aýal-gyzlar tarapyndan dolandyrylýan programma edip, jogap bermek üçin 24 sagat wagt berilýär.Taraz

Garamaýan taraplary

Bumble 2014-nji ýylda zenan esaslandyryjy Witni Wolfe tarapyndan işe başlanda, aýallar ilki bilen habar iberer diýen pikire esaslanyp, söhbetdeşlige başlap, hekaýa gözegçilik edip bilerler. Wolfe Forbes 30-dan 30 ýaşa çenli sanawyny, şeýle hem Wagt 100 sanawyny düzdi we bary-ýogy 31 ýaşynda kompaniýany köpçülige açan iň ýaş aýal boldy.Bumble ulanmak gaty ýönekeý. Suratlaryňyz we özüňiz baradaky maglumatlar bilen profil düzüň, soň mugt meýilnama düzüp bilersiňiz ýa-da başga wariantlar üçin pul töläp bilersiňiz. “Spotlight” meýilnamasy 10 esse köp oýnamagy wada berýär we potensial oýunlaryňyzy ilki görer ýaly 30 minutlap setiriň başynda goýýar. 30 çyra üçin 1 dollar, ýa-da bir çyra üçin takmynan 6 dollar töläp bilersiňiz. Ora-da takmynan 50 dollara 30 sany çyra alyp bilersiňiz.Beýleki wariant, “10x köp gürleşersiňiz” diýýän SuperSwipe. “SuperSwipes” size kimdir biri ýaly super bolmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin süpürip başlanda, ilkinji gören adamlaryndan biri bolarsyňyz. 30 SuperSwipes üçin 1 dollar we iki SuperSwipes üçin hersi 3 dollar. Bu iki wariant üçin pul tölemek islemeýän bolsaňyz, ähli aýratynlyklary birbada açmak üçin hasabyňyzy premium-a täzeläp bilersiňiz. Premium ulanyjylar takmynan 18 dollara täzelenýärler, soň bolsa käbir beýleki ýerlerde başga biriniň ýalňyş ýoluny süpürseňiz, çäklendirilmedik halaýanlary, ösen süzgüçleri, belli bir ýerlerde kimiň süýşýändigini görmek üçin syýahat re modeimini we çäklendirilmedik yzlary alýarlar.Bumble, töweregindäki ähli adamlary görmek isleýän biri üçin ajaýyp wariant. Adamlar bilen deňeşdirmek üçin saga süýşürmeli, soň bolsa ilkinji göçüp, söhbetdeşlige başlamak üçin 24 sagat wagtyňyz bar, şonuň üçin programmany ýygy-ýygydan barlamaly bolarsyňyz, ýogsam oýunlaryň möhleti gutarar. Soňra erkekler jogap bermek üçin 24 sagat wagt alýarlar. Programmany süzgüçler bilen gözläp bilersiňiz, kim bilen gyzyklanýandygyňyzy (erkekler, aýallar ýa-da her kim), ýaş aralygy we aralygy saýlap bilersiňiz. Şeýle hem belli bir beýikligi, astrologiýa belgisini, bilim derejesini we başgalary gözläp, ösen süzgüçleri düzüp bilersiňiz.LGBTQ tanyşmak üçin iň gowusy: HERNäme üçin saýladyk : HER-i saýladyk, sebäbi LGBTQ zenanlary üçin dünýädäki iň uly mugt tanyşlyk programmasy.Taraz

Garamaýan taraplary

HER, deňeşdirmek ukybyny hödürleýän, şeýle hem howpsuz ýerlerde ýerli duşuşyklar barada täzelikler hödürleýän, aýal-gyzlar üçin dünýädäki iň uly mugt tanyşlyk programmasydyr. Programma jemgyýet hökmünde işleýär we garşylamaga we goldaw bermäge synanyşýar.Tinder ýaly, HER hemmesi süpürmek hakda. Çepe süýşürmek, bu adam bilen gyzyklanmaýandygyňyzy aňladýar, şol bir wagtyň özünde saga süýşürmek (ýa-da emoji ýürek) şahsyýet bilen tanyşmak isleýändigiňizi aňladýar. Soň bolsa, bu adam duýgynyň biri-birine baglydygyny kesgitläp, size habar iberip biler.Mugt bolsa-da, premium abuna agzalygynyň üç görnüşi hem bar. Premium, bir aýlyk agzalyk takmynan 15 dollardan başlaýar, alty aýyň dowamynda 60 dollar, bir ýyl bolsa takmynan 90 dollar.Jewishewreý tanyşlygy üçin iň gowusy: JSwipeNäme üçin saýlaýarys : JSwipe, nirede ýerleşýändigine garamazdan ýewreý halky üçin süpürmek we duşuşmak üçin ajaýyp wariant.Taraz

Garamaýan taraplary

Jewishewreý bolsaňyz ýa-da ýewreý erkekleri ýa-da aýallary bilen tanyşmak isleseňiz, JSwipe ajaýyp wariant. 2014-nji ýylda Pesah baýramynda esaslandyryjy Deýwid usarus tarapyndan döredilen we şol döwürde Dogluş hukugy Ysraýyl we Hillel üçin işleýän Bruklinde ýerleşýän bu programma soňra bäsdeşi JDate tarapyndan satyn alyndy.JSwipe-de gysga bio, okuwyňyz we ýaşyňyzy girizýärsiňiz. Şeýle hem, köşeri we denominasiýany saklaýandygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy doldurmagyňyz haýyş edilýär. Soň bolsa süpürip başlap bilersiňiz. Profil sahypaňyz “Facebook” sahypaňyz bilen baglanyşýar, şonuň üçin “Facebook” -da ozal halaýan zatlaryňyza esaslanýan oýunlar bilen paýlaşýan zatlaryňyzy görkezer.JSwipe mugt wersiýany, şeýle hem birinji derejeli agzalygy hödürleýär, bu ýerde aýratyn çärelere baryp, mugt içgiler we täjirler ýaly tölegleri alyp bilersiňiz. Aýratyn wersiýa, profiliňizi kimiň halandygyny görmäge, has köp oýun üçin profiliňizi ýokarlandyrmaga, süpürmäge mümkinçilik berýärBir aýlyk agzalyk takmynan 25 dollar, üç aýyň bahasy 45 dollar, alty aýlyk agzalyk takmynan 60 dollar. “Tinder” ýaly, ýerleşýän ýeriňize görä daş-töweregiňizde kimiň aýlanýandygyny görkezýär, emma mil radiusyny has ulurak edip, bütin dünýäde ýekelik görüp bilersiňiz.Tötänleýin tanyşmak üçin iň gowusy: TinderNäme üçin saýlaýarys: Süpürgä sebäp bolan asyl tanyşlyk programmasy “Tinder” -i äsgermezlik edip bilmersiňiz. Çekişmek ýa-da uzak wagtlap tanyşmak üçin amatly.Taraz

Garamaýan taraplary

Tinder hakykatdanam hemmesini başladan programma. 2012-nji ýylda işe başlady we tanyşlyk sahnasyny hakykatdanam üýtgedi, potensial düşek ýa-da çynlakaý beýlekiler bilen deňeşdirmek üçin çep ýa-da saga süýşmek dünýäsini tanatdy.Öň dürli zatlary gözleýän köp adam bar bolsa, indi tötänleýin tanyşmaga has köp üns berilýär. Tinder, has oňat programmalarda köp adam bolmadyk kiçijik şäherde iň gowusydyr, ýöne adamlaryň has resmi däl çäreleri gözleýändigini hökman bilýär.Tutuşlygyna mugt programma hökmünde başlasa-da, indi ulanyjylara adamlary “gaty halamaga” mümkinçilik berýän mugt we tölegli premium opsiýasy bar (oýun oýnamak mümkinçiligiňizi üç esse artdyrýan ýalan sözlemek), kimiň çykandygyny görmek üçin pasport aýratynlygyny ulanyň. başga ýerlerde-de, göni süpürmezden ozal kimiň göwnünden turandygyny görüň. “Tinder Gold” ulanyjylara bularyň hemmesini we aýda 15 dollar töweregi pul berýär, “Tinder Platinum” ulanyjylara bu mümkinçilikleri, şeýle hem alty aýyň dowamynda her aýda 10 dollar töweregi gabat gelmezden ozal birine habar bermek mümkinçiligini berýär.Jemleýji kararTanyşlyk programmasyny göçürip almak, uly ygrarlylyk ýaly bolup biler we ilki haýsyny synap görmelidigiňizi bilmeseňiz birneme kynrak duýup bilersiňiz, sebäbi olaryň hemmesi gaty üýtgeşik. Programma bilen tanyşmak meselesinde birneme çynlakaý çemeleşjek bolsaňyz, iň oňat warianty. Mümkin bolan seneler barada has köp maglumat berýär we has manyly gepleşikleri höweslendirýär. Meşhur adamy görmek isleseňiz ýa-da beýleki pikirdeşler bilen aragatnaşyk gurmak isleseňiz, Raýa ideal, ýöne oňa çakylyk almak kyn.Ilkinji seneleriň köpüsine gitmegi umyt edýän bolsaňyz, gaty gowy. Programma size adamlar hakda kän zat aýtmaýar, ýöne tükeniksiz süpürip, söhbetdeşlige başlamagy aňsatlaşdyrýar. Barda tötänleýin biri bilen duşuşmak ýaly pikir ediň. Aýal-gyzlar bilen tanyşmak isleýän bolsaňyz we munuň üçin diňe bir programma isleýän bolsaňyz, HER iň gowy jedeliňizdir. Ony tötänleýin saklamak isleseňiz, Tinder bir sebäbe görä köne wepaly.Freygy-ýygydan soralýan soraglarTanyşlyk programmalary nähili işleýär?Käbir programmalar gyzyklanýan bolsa iki tarapdanam süpürmegi talap edýär we soňra birikmäge mümkinçilik berýär. Beýlekiler bir adama habar ibermäge rugsat berýärler, soň kabul ediji jogap bermek islemeýändigini ýa-da ýokdugyny çözüp biler. Programmalaryň käbiri kollej, beýiklik, hatda adamlar çagalary islemek ýa-da islemezlik ýaly giňişleýin maglumatlary berýär, beýlekiler size köp maglumat bermezden ýakyn potensial hyzmatdaşlaryňyzy görkezer.Are There Free and Paid Options for Dating Apps?Most dating apps are free, or at least have a free option as well as a premium, paid option. The free option usually gives people the opportunity to swipe, while paying allows people to be more particular, setting filters that show only a certain height, religion, or political affiliation, for example. For most apps, it’s extremely easy to download them and then use the free version unless you’re looking for something super specific. Some apps, like Raya, do require all users to pay a small monthly fee. Usually, the fee is less if you pay for a few months or longer.How Much Do Dating Apps Cost?Dating apps range from free to about $100 if you get a premium version and invest in a few months of it. The least expensive options will give you a range of premium offerings that upgrade your profile, either putting you in the spotlight for potential matches or giving you the option to message someone without matching first.MethodologyWe asked experts about apps, read reviews, and examined our own years of experience using them. We also looked for apps that give a wide range of information about others, as well as flexibility when it comes to payment plans. It was important for us to present a variety of options for dating preferences, whether it’s casual hookups, first dates, or even marriage. Inclusivity was also an important factor in determining our options, so apps catering to different sexual orientations and religions made the list.

jAntivirus